پنجشنبه, ۰۸ مهر ۱۴۰۰ ۱۴:۰۱ ۱۸
طبقه بندی: شرکت گردشگری هفت حوض
چچ
2YHYsdmH2Ybar9iz2KfYstmKINmIINm+2KfZg9iz2KfYstmKINiy2KjYp9mE2Ycg2YfYp9mKINix2YfYpyDYtNiv2Ycg2K/YsSDYs9i32K0g2LfYqNmK2LnYqiDZhdmG2LfZgtmHINmG2YXZiNmG2Ycg2YXZhNmKINqv2LHYr9i02q/YsdmKINmH2YHYqiDYrdmI2LYg2KjZhdmG2KfYs9io2Kog2LHZiNiyINis2YfYp9mG2Yog2q/Ysdiv2LTar9ix2Yog2KjYpyDYtNi52KfYsSAi2q/Ysdiv2LTar9ix2Yog2KjYsdin2Yog2LHYtNiv2YHYsdin2q/ZitixIg==

فرهنگسازی و پاکسازی زباله های رها شده در سطح طبیعت منطقه نمونه ملی گردشگری هفت حوض بمناسبت روز جهانی گردشگری با شعار "گردشگری برای رشدفراگیر"

فرهنگسازی و پاکسازی زباله های رهاشده در سطح منطقه نمونه ملی گردشگری هفت حوض با همکاری شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض،اعضاء انجمن دیده بان آب،هوا، زمین و انجمن توسعه گردشگری چهارباغ خراسان بمناسبت روز جهانی گردشگری

به گزارش روابط عمومی شرکت گردشگری توسعه وعمران هفت حوض،بمناسبت روز جهانی گردشگری اعضاءانجمن دیده بان آب،هوا،زمین و انجمن توسعه گردشگری چهارباغ خراسان با شعار "گردشگری برای رشد فراگیر" وبا همکاری شرکت گردشگری توسعه وعمران هفت حوض ضمن فرهنگسازی نسبت به پاکسازی زباله های رها شده در سطح طبیعت منطقه اقدام کردند.

آدرس کوتاه شده: